+95.9797284528 info@dcumyanmar.com
(၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ် ပါရဂူတန်း နှင့် မဟာဝိဇ္ဇာတန်းများအတွက် ကျောင်းသားသစ် ရဟန်းတော်များခေါ်ယူခြင်း

(၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ် ပါရဂူတန်း နှင့် မဟာဝိဇ္ဇာတန်းများအတွက် ကျောင်းသားသစ် ရဟန်းတော်များခေါ်ယူခြင်း

ဓမ္မဒူတ ဆေကိန္ဒ တက္ကသိုလ် (၂၀၂၃ – ၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ် ပါရဂူတန်…

(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ် ပါရဂူတန်း နှင့် မဟာဝိဇ္ဇာတန်းများအတွက် ကျောင်းသားသစ် ရဟန်းတော်များခေါ်ယူခြင်း

(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ် ပါရဂူတန်း နှင့် မဟာဝိဇ္ဇာတန်းများအတွက် ကျောင်းသားသစ် ရဟန်းတော်များခေါ်ယူခြင်း

ဓမ္မဒူတဆေကိန္ဒတက္ကသိုလ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ် ပါရဂူတန်း နှင့် မဟာဝိဇ္ဇာတန်းများအတွက် ကျောင်းသားသစ် ရဟန်းတော်များခေါ်ယူခြင်း ဓမ္မဒူတ ဆေကိန္ဒ တ…